Våra klimatmål

Vi förstår att vi är på väg mot ett förändrat klimat med stora risker för global infrastruktur och tillgång till mat, vatten, energi och medicin. För oss som investerare och förvaltare behöver vi förstå riskerna, men även möjligheterna. Genom att kanalisera kapitalet till omställningen kan vi kapitalisera på den och samtidigt vara en del av lösningen. 

Net Zero Asset Managers Initiative

Ruth Asset Management har skrivit under världens största klimatinitiativ för kapitalförvaltare, Net Zero Asset Managers Initiative. I samband med det anslöt vi oss till den globala skara framåtlutande kapitalförvaltare som stödjer målet om nettonollutsläpp av växthusgaser fram till 2050 eller tidigare. Genom att stödja initiativet förbinder sig även vi att stödja investeringar i linje med detta mål.

Våra klimatmål

Minska de finansierade utsläppen i portföljen. För den del av portföljen som omfattas av Net Zero Asset Managers Initiative har vi satt följande mål:

  • Minska växthusgasintensiteten i portföljen med 40% till 2030, mätt som tCO2eq/mUSD intäkter.
  • Öka investeringar i bolag inom väsentliga sektorer som satt vetenskapsbaserade mål (SBTi) till att täcka 50% av portföljen till 2030. 
  • Fokusera vårt påverkansarbete runt klimatfrågorna genom röstningsriktlinjer och proaktiva dialoger med bolag inom sektorer som står för stora utsläpp.

Vårt angreppsätt

  • Kompletterar finansiella nyckeltal och mål med klimatnyckeltal och målsättningar.
  • Kompletterar analysen inför investeringsbeslut med en förståelse för klimatrisker/potential.
  • Fokuserar den proaktiva ägarstyrningen gentemot klimatmålet.
  • Riktlinjer för röstning på bolagsstämmor (proxy voting) i linje med klimatmål.

Mer om metod för målsättning

Metoden för målsättningen som använts: The Net Zero Investment Framework av Paris Aligned Investment Initiative. 

  • Utsläppsminskningsmålen är satta på enhetsnivå och kommer att rapporteras som sådana. Målet är satt i enlighet med det årliga målet om 7% minskning i intensitetstermer härlett från IPCC-modeller som säkerställer ingen eller minimal överskridning av 1,5 °C-tröskeln.
  • Utgångspunkten från målsättningen (baseline data) kan bli föremål för omräkning, eftersom vi kommer att korrigera för förbättrad datakvalitet och andra överväganden som påverkar baslinjeportföljen i omfattning.

 

 


63% av AuM omfattas av målsättningarna till 2030. Nuvarande kapital i omfattning av målsättningarna täcker alla internt förvaltade tillgångar där investeringsbeslut fattas internt eller tillgångar där den (externa) investeringsbeslutande partnern har undertecknat avtal om att följa NZAMI. Vår ambition är att öka omfattningen i dialog med externa förvaltare över tid. Vi utesluter ränteinnehav för tillfället på grund av utmaningen med att förvärva uppgifter om de underliggande ränteinstrumenten och associerade bolag i förvaltade fond-i-fond portföljer.  Vi utesluter andra tillgångsklasser initialt på grund av metodologiska begränsningar (statsobligationer, kontanter, derivat och andra alternativa investeringar). Vi förväntar oss att kunna lösa detta problem med tiden.

Om Net Zero Asset Managers Initiativet

Net Zero Asset Managers Initiativet, som hittills har 273 signatärer med 61,3 triljoner USD i AuM, är en formell partner till UNFCCC's kampanj Race to Zero. Det är en kampanj som samlar ledare och stöd från näringsliv, städer, regioner och investerare för en hälsosam och motståndskraftig hållbar tillväxt. 

Race to Zero mobiliserar en rad så kallade nettonoll initiativ, som tillsammans representerar en allians av aktörer som kollektivt representerar ca 25% av globala koldioxidutsläpp och ca 50% av BNP.

Läs mer om Net Zero Asset Managers Initiative

Läs mer om Race to Zero

Vad menas med nettonollutsläpp?

Nettonoll är ett begrepp som indikerar en situation där utsläpp av växthusgaser i atmosfären balanseras av insatser kopplade till att minska och binda motsvarande mängd utsläpp. I praktiken har målet med nettonoll kommit att användas synonymt med målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader C (Parisavtalet, 2015)