Riskinformation

Sparande i fonder innebär både en möjlighet att värdet ökar och en risk att värdet minskar. Fondernas historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet.

Riskfaktorer vi bevakar

Marknadsrisk, ränterisk, valutarisk, kreditrisk, likviditetsrisk och hållbarhetsrisk är exempel på riskfaktorer som förvaltarteamet beaktar. Med marknadsrisk avses risken för en negativ värdeutveckling på aktuella värdepappersmarknader som helhet, se vidare nedan. Ränterisk avser risken för en negativ värdeutveckling på grund av förändringar i aktuella marknadsräntor. Valutarisk är risken för en negativ utveckling av kursen på den svenska kronan i förhållande till utländska valutor. Risken för att den organisation som ger ut aktier, obligationer etc. inte kan fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot de som placerar i dessa värdepapper benämns kreditrisk. Likviditetsrisk avser risken att placeringar på grund av låg omsättning på aktuella värdepappersmarknader inte kan avvecklas i önskad tid eller till önskat pris.

Fonder som till övervägande del placerar i ränterelaterade tillgångsslag är mindre utsatta för svängningar i värdeutvecklingen. Detta medför mindre risk för en negativ, men också mindre chans till en positiv, värdeutveckling. Aktierelaterade tillgångsslag är mer utsatta för svängningar i värdeutvecklingen. Vilket medför större risk för en negativ värdeutveckling, men också större chans till avkastning.

Klassificering efter grad av risk

Samtliga av Ruth Asset Managements fonder är klassade i enlighet med den Europeiska Bankmyndighetens (EBA) sjugradiga risk- och avkastningsindikator. De olika "riskklasserna" visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning baserat på hur respektive fonds avkastning varierat över tid. Klassificeringen gör det möjligt att jämföra risk och möjlig avkastning inte bara i Ruth Asset Managements olika fonder utan också i alla andra fondbolags fonder, som klassats på samma sätt. Men eftersom indikatorn bygger på historiska data utgör klassificeringen ingen framtida garanti för framtida risk/avkastning.