Ruth Core
Swedish Equities

Risk

4/7

Sparhorisont

Minst 5 år

Marknad

Sverige

Spartyp

Aktie

Hållbarhet

Fokuserad

Om fonden

Ruth Core Swedish Equities är en aktivt förvaltad fond som investerar i svenska aktier. Fonden fungerar utmärkt som en fristående exponering mot den svenska aktiemarknaden i din portfölj. 

Investeringsstrategin är baserad på två delar som tillsammans utgör en unik kombination av hållbarhet, avkastningspotential och riskhantering. Den första delen är den tredimensionella hållbarhetsmodellen "Sustainability Cube" som bedömer bolagens hållbarhetspoäng baserat på deras utsläpp av växthusgaser, ESG-ranking och deras bidrag till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling. Den andra delen av strategin är trendbaserad och väljer in bolag med den mest positiva pristrenden.  

Med denna tvåstegsstrategi i grunden har fonden som mål att långsiktigt prestera bättre än fondens jämförelsemarknad.

Fakta om fonden

Fondnamn
Ruth Core Swedish Equities
Strategi
Svenska Aktier
Jämförelseindex
OMX Stockholm Benchmark GI
Kurs 2024-04-16
162,71 SEK
ISIN
SE0005849833
Utdelande
Nej
Startdatum
2021-10-18
UCITS
Ja
Handel
Dagligen
Fondförmögenhet 2024-03-31
2 075 MSEK
Årlig avgift
1,50 %
Förvaltningsavgift
1,35 %
Resultatbaserad avgift
0,00 %
 • Geografisk exponering
  Sektorallokering

  Valutaexponering
  Antal innehav
  38
  • Grundläggande
  • Förhöjd
  • Fokuserad
  • Impact

  Exponering mot hållbarhetsrisker och möjligheter

  • Visar fondens exponering mot potentiella risker associerade med miljösociala och bolagsstyrningsaspekter.

   ESG-Ledarskapspoäng

   Hur väl bolagen i fonden är positionerade att hantera ESG-relaterad risk.

   Mäter exponeringen mot risk samt hanteringen av den.

   7 7

   Datakälla: Sustainability CubeTM score.
   Läs mer

   Exkluderingar

   Vilka kontroversiella sektorer fonden inte investerar i.

   Exkluderingar med tröskelvärden på 5 % appliceras vilket kan innebära investeringar i bolag som har upp till fem procent av den oönskade verksamheten, enligt gällande praxis.

   Fonden gör ytterligare exkluderingar med högre tröskelvärden än 5 %, läs mer i vår exkluderingspolicy

   Bolagsstyrning

   Bolagen i fondens genomsnittliga andel av oberoende styrelsemedlemmar.

   87 %

   Fonden

   83 %

   Jämförelse

   Datakälla: MSCI

  • Visar fondens exponering mot klimatrelaterade omställningsrisker och möjligheter.

   Klimatomställningpoäng

   Hur väl bolagen är positionerade att ta sig an utmaningarna som följer av klimatförändringarna.

   Mäter bland annat bolagens koldioxidutsläpp, bolagens utsläppsminskningsmål och progress mot mål.

   7 7

   Datakälla: Sustainability CubeTM score.
   Läs mer

   Klimatriskexponering

   Hur bolagen är exponerade gentemot fysiska och omställningsrelaterade klimatrisker.

   Mäter bolagens sårbarhet bland annat utifrån utsläpp, typen av verksamhet och dess geografiskt läge.

   Låg Hög

   Datakälla: MSCI

   Utsläpp

   Mäter portföljens koldioxidintensitet utifrån förhållandet mellan underliggande bolags utsläpp och intäkter som ett viktat medelvärde - WACI.

   Fond

   18 Ton CO2e

   M Euro intäkter

   Jämförelse

   24 Ton CO2e

   M Euro intäkter

   Datakälla: MSCI

  Investeringens påverkan

  • Visar fondens exponering mot bolag som bidrar till att lösa globala utmaningar och påverkan på hållbarhetsfaktorer.

   FNs globala mål-poäng

   Hur väl bolagen i fonden bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

   Mäter hur väl bolagens verksamhet, intäkter, produkter och tjänster bidrar till enskilda mål.

   6 6

   Datakälla: Sustainability CubeTM score.
   Läs mer

   Huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhet*

   Redovisar ett urval av fondens faktiska eller potentiella negativa påverkan på hållbarhet mätt genom ett antal kriterier för sociala förhållanden och personalfrågor.

   Fond Jämförelse

   Normbrott bolag UNGC

   Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av de 10 principerna för FNs Global Compact (UNGC) mätt som allvarlig kontrovers

   0,0% 0,0%

   Normbrott bolag OECD

   Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av OECDs riktlinjer för multinationella företag mätt som allvarlig kontrovers

   0,0% 0,0%

   Könsfördelning styrelsemedlemmar

   Bolagen i fondens genomsnittliga procentandel kvinnor

   39,3% 37,4%

   Datakälla: MSCI

   *Vid investeringsbeslut i fonderna beaktar fondbolaget utvalda negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Samtliga faktorer beaktas inte i alla produkter och är inte relevanta för alla underliggande investeringar i fonderna. Läs mer i fondbolagets Policy för Due Diligence. De huvudsakliga negativa konsekvenser som beaktats för respek- tive fond och relevanta diskretionära portföljer redovisas i den hållbarhetsrelaterade förköpsinformation och i årsberättelsen.

  Fondens hållbarhetssiffror baseras på hela portföljen. Fondens hållbarhetssiffror jämförs med en portfölj bestående av 100 % OMX Stockholm Benchmark.

 • Avkastning

  1 dag
  −2,30 %
  Denna månad
  −1,53 %
  I år
  3,44 %
  1 år
  6,31 %
  3 år
  5 år

  Risk

  Risk
  4
  Standardavvikelse 1 år
  14,20 %
  Standardavvikelse 3 år
  Standardavvikelse 5 år
  Max Drawdown
  33,74 %
  Value at Risk
  10,96 %

Fondens förvaltare

 • Ola Brantmark

 • Christoffer Johansson