Vårt hållbarhetsarbete

Vi arbetar för att skapa en god avkastning för våra kunder samtidigt som vi verkar för en hållbar utveckling. Det gör vi på flera olika sätt. Vi har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och är medlemmar i Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar. Men den verkliga skillnaden sker i den löpande förvaltningen. Vi integrerar miljö-, sociala och bolagsstyrningsfaktorer (ESG-faktorer) i våra investeringsbeslut och beaktar även negativa konsekvenser på hållbarhet. Vi arbetar med flera samarbetspartners vars kompetenser kompletterar våra egna och som delar vår syn på vikten av hållbara investeringar.

Vår interna förmåga att förstå hållbarhetsrisker och hur vi kan fånga morgondagens vinnare utvecklas ständigt. Vi strävar efter att bli bättre och visa vad som gör skillnad på riktigt.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Dokument

Vi vill finnas här i framtiden

 • Åtagande om förvaltning i linje med Parisavtalets klimatmål: Nettonoll utsläpp till 2050.
 • Ruth Asset Management har skrivit under initiativet: Net Zero Asset Managers Initiative. Vi har satt ett långsiktigt mål om en förvaltning förenlig med netto-noll utsläpp till 2050. 

 Våra klimatmål

ESG House View sätter spelreglerna

 • Integrera hållbarhetsrisk i fond och portföljförvaltning.
 • Process för due diligence.
 • Kontinuerlig bedömning av tillgångsallokering.
 • Exkluderingskriterier, bäst-i-klassen och påverkan.

 

Aktivt ägande

 • Vi använder vårt inflytande där vi kan.
 • För de fonder där förvaltningen är delegerad utvärderar vi hur fondbolagen integrerar hållbarhetsaspekter i sin investeringsprocess, hur engagerade de är som ägare och om de är medlemmar i någon hållbarhetsrelaterad organisation.

Ägarstyrningsrapport 2023

Samarbeten och analys

Vi kompletterar våra kompetenser med samarbetspartners som delar vår syn på ansvarsfulla investeringar.

Våra fonder är indelade i fyra kategorier utifrån deras hållbarhetsnivå:

Mål guidar våra ambitioner

Strategier definierar ESG-faktorer som vi bedömer

Analys och vetenskap underbygger vår approach till att välja in, välja bort och påverka

Rapporterar våra framsteg och utvecklingspotential

Styr med hjälp av incitament och kontrollprocesser

Analysmodell

Ett viktigt inslag i vår förvaltning är hållbarhetsanalys med hjälp av en proprietär, kvantitativ modell: Sustainability cubeTM utvecklad av Qblue Balanced.

Betygssättningssystemet i Sustainability CubeTM tar hänsyn till bolagens nuvarande hållbarhetsstandard såväl som framtida i de bedömda dimensionerna som vardera står för en tredjedel av den totala poängen som ges ett bolag. Bolag med höga hållbarhetsrisker får låga betyg medan bolag med låga hållbarhetsrisker och stora hållbarhetsmöjligheter premieras med höga betyg.

Hållbarhetsindikatorer som används för att mäta ett bolags prestation inom de tre parametrarna beskrivs översiktligt nedan.

 1. Klimatomställningspoäng: Mäter hur väl ett bolag är positionerat att ta sig an utmaningarna som följer av klimatförändringarna. Data som tas i beaktande är olika mått på koldioxidutsläpp, om bolaget har tydliga och uppsatta mål kring koldioxidutsläpp samt hur bolagets arbete med att minska koldioxidavtrycket i realiteten fortskrider.

 2. ESG-poäng: Mäter finansiella risker och möjligheter relaterade till miljö-, sociala och styrningsfrågor (”ESG”) samt bolagens hantering av dessa. En låg poäng återspeglar höga finansiella risker och begränsade möjligheter relaterade till ESG, medan en hög poäng återspeglar låg finansiell ESG-risk och goda möjligheter.

 3. Kombinerad poäng för FN:s globala hållbarhetsmål: Mäter hur väl ett bolag följer vardera av FN:s globala hållbarhetsmål bland annat genom att identifiera hur stor del av ett bolags intäkter eller produkter och tjänster som är förknippade med enskilda hållbarhetsmål. Poängen mäter nuvarande bidrag, progress samt sentiment.

Läs mer ingående om modellen under respektive fonds informationsbroschyr.