Ruth Core
Nordic Small Cap

Risk

5/7

Sparhorisont

Minst 5 år

Marknad

Norden

Spartyp

Aktie

Hållbarhet

Fokuserad

Om fonden

Ruth Core Nordic Small Cap är en aktivt förvaltad fond som investerar i svenska och nordiska aktier inom små- och mikrobolag och som alla har en gemensam nämnare - en stark och ambitiös hållbarhetsnivå. 

Det är en spetsig fond som är tillräckligt omfattande för att vara den primära byggstenen för små- och mikrobolag i din portfölj.

Investeringsstrategin bygger på en grundläggande bolagsanalys som fokuserar på kvalitet, värde och hållbarhet. Genom förvaltningsteamets långa erfarenhet i kombination med en noggrann hållbarhetsanalys identifieras bolags risker och möjligheter, samt säkerställer att inget bolag som inte uppfyller hållbarhetskraven väljs in i fonden.

Med denna aktiva förvaltningsfilosofi i grunden har fonden som mål att prestera bättre än fondens jämförelsemarknad.

Fakta om fonden

Fondnamn
Ruth Core Nordic Small Cap
Strategi
Svenska Småbolagsaktier
Jämförelseindex
Carnegie Small Cap Net Return Index
Kurs 2024-06-17
133,23 SEK
ISIN
SE0018689432
Utdelande
-
Startdatum
2022-10-17
UCITS
Ja
Handel
Dagligen
Fondförmögenhet 2024-05-31
1 315 MSEK
Årsavgift
1,80 %
Förvaltningsavgift
1,60 %
Resultatbaserad avgift
0,00 %
 • Geografisk exponering
  Sektorallokering

  Valutaexponering
  Antal innehav
  39
  Direktavkastning
  • Grundläggande
  • Förhöjd
  • Fokuserad
  • Impact

  Exponering mot hållbarhetsrisker och möjligheter

  • Visar fondens exponering mot potentiella risker associerade med miljösociala och bolagsstyrningsaspekter.

   ESG-Ledarskapspoäng

   Hur väl bolagen i fonden är positionerade att hantera ESG-relaterad risk.

   Mäter exponeringen mot risk samt hanteringen av den.

   7 Jämförelse 7 Fonden

   Datakälla: Sustainability CubeTM score.
   Läs mer

   Exkluderingar

   Vilka kontroversiella sektorer fonden inte investerar i.

   Exkluderingar med tröskelvärden på 5 % appliceras vilket kan innebära investeringar i bolag som har upp till fem procent av den oönskade verksamheten, enligt gällande praxis.

   Fonden gör ytterligare exkluderingar med högre tröskelvärden än 5 %, läs mer i vår exkluderingspolicy

   Bolagsstyrning

   Bolagen i fondens genomsnittliga andel av oberoende styrelsemedlemmar.

   69 %

   Fonden

   77 %

   Jämförelse

   Datakälla: MSCI

  • Visar fondens exponering mot klimatrelaterade omställningsrisker och möjligheter.

   Klimatomställningpoäng

   Hur väl bolagen är positionerade att ta sig an utmaningarna som följer av klimatförändringarna.

   Mäter bland annat bolagens koldioxidutsläpp, bolagens utsläppsminskningsmål och progress mot mål.

   6 Jämförelse 6 Fonden

   Datakälla: Sustainability CubeTM score.
   Läs mer

   Klimatriskexponering

   Hur bolagen är exponerade gentemot fysiska och omställningsrelaterade klimatrisker.

   Mäter bolagens sårbarhet bland annat utifrån utsläpp, typen av verksamhet och dess geografiskt läge.

   Låg Hög

   Datakälla: MSCI

   Utsläpp

   Mäter portföljens koldioxidintensitet utifrån förhållandet mellan underliggande bolags utsläpp och intäkter som ett viktat medelvärde - WACI.

   Fonden

   19 Ton CO2e

   M Euro intäkter

   Jämförelse

   33 Ton CO2e

   M Euro intäkter

   Datakälla: MSCI

  Investeringens påverkan

  • Visar fondens exponering mot bolag som bidrar till att lösa globala utmaningar och påverkan på hållbarhetsfaktorer.

   FNs globala mål-poäng

   Hur väl bolagen i fonden bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

   Mäter hur väl bolagens verksamhet, intäkter, produkter och tjänster bidrar till enskilda mål.

   6 Jämförelse 6 Fonden

   Datakälla: Sustainability CubeTM score.
   Läs mer

   Huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhet *

   Redovisar ett urval av fondens faktiska eller potentiella negativa påverkan på hållbarhet mätt genom ett antal kriterier för sociala förhållanden och personalfrågor.

   Fonden Jämförelse

   Normbrott bolag UNGC

   Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av de 10 principerna för FNs Global Compact (UNGC) mätt som allvarlig kontrovers.

   0,0% 0,0%

   Normbrott bolag OECD

   Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av OECDs riktlinjer för multinationella företag mätt som allvarlig kontrovers

   0,0% 0,0%

   Könsfördelning styrelsemedlemmar

   Bolagen i fondens genomsnittliga procentandel kvinnor

   32,3% 33,6%

   Datakälla: MSCI

   * Vid investeringsbeslut i fonderna beaktar fondbolaget utvalda negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Samtliga faktorer beaktas inte i alla produkter och är inte relevanta för alla underliggande investeringar i fonderna. Läs mer i fondbolagets Policy för Due Diligence. De huvudsakliga negativa konsekvenser som beaktats för respek- tive fond och relevanta diskretionära portföljer redovisas i den hållbarhetsrelaterade förköpsinformation och i årsberättelsen

  Fondens hållbarhetssiffror baseras på hela portföljen. Fondens hållbarhetssiffror jämförs med en portfölj bestående av 100 % Carnegie Small Cap Index.

 • Avkastning

  1 dag
  0,06 %
  Denna månad
  −2,87 %
  I år
  10,20 %
  1 år
  16,17 %
  3 år
  5 år

  Risk

  Risk
  5
  Standardavvikelse 1 år
  14,44 %
  Standardavvikelse 3 år
  Standardavvikelse 5 år
  Max drawdown
  16,79 %
  Value at risk

Fondens förvaltare

 • Anna Strömberg

  (Carnegie Fonder)

 • Mattias Sjödin

  (Carnegie Fonder)