Ruth Core
Nordic Credit

Risk

2/7

Sparhorisont

Minst 3 år

Marknad

Norden

Spartyp

Ränta

Hållbarhet

Fokuserad

Om fonden

Ruth Core Nordic Credit är en aktivt förvaltad fond som investerar i företagsobligationer utgivna av nordiska bolag samt i gröna, sociala och hållbarhetslänkade obligationer.

Den här fonden är tillräckligt omfattande för att vara den huvudsakliga byggstenen för nordiska företagsräntor och obligationer i din portfölj, och den passar bra för dig som letar efter en investering i nordiska företagsobligationer. 

Investeringsstrategin är uppbyggd kring två delar som gemensamt är en unik kombination av hållbarhet och riskhantering. Den första delen är en kombination av dels den tredimensionella hållbarhetsmodellen "Sustainability Cube" som bedömer bolagens hållbarhetsprofil baserat på deras utsläpp av växthusgaser, ESG-ranking och deras bidrag till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling, dels ett urval av gröna, sociala och hållbarhetslänkade obligationer i fondens placeringar. I den andra delen säkerställs en välbalanserad portföljstruktur som bygger på analys av makroekonomiska förhållanden och trender. 

Genom att kombinera dessa två delar får vi en unik mix av en modellbaserad hållbarhetsstrategi och en fundamental analys av både makrotrender och företagsspecifika risker - något som är unikt för en företagsobligationsfond.

 

Fakta om fonden

Fondnamn
Ruth Core Nordic Credit
Strategi
Nordiska Krediter
Jämförelseindex
Solactive SEK IG Credit
Kurs 2024-06-17
109,27 SEK
ISIN
SE0010440941
Utdelande
-
Startdatum
2017-10-12
UCITS
Ja
Handel
Dagligen
Fondförmögenhet 2024-05-31
438 MSEK
Årsavgift
1,40 %
Förvaltningsavgift
0,80 %
Resultatbaserad avgift
0,00 %
 • Tillgångsallokering
  Antal innehav
  109
  • Grundläggande
  • Förhöjd
  • Fokuserad
  • Impact

  Exponering mot hållbarhetsrisker och möjligheter

  • Visar fondens exponering mot potentiella risker associerade med miljösociala och bolagsstyrningsaspekter.

   ESG-Ledarskapspoäng

   Hur väl bolagen i fonden är positionerade att hantera ESG-relaterad risk.

   Mäter exponeringen mot risk samt hanteringen av den.

   7 Jämförelse 7 Fonden

   Datakälla: Sustainability CubeTM score.
   Läs mer

   Exkluderingar

   Vilka kontroversiella sektorer fonden inte investerar i.

   Exkluderingar med tröskelvärden på 5 % appliceras vilket kan innebära investeringar i bolag som har upp till fem procent av den oönskade verksamheten, enligt gällande praxis.

   Fonden gör ytterligare exkluderingar med högre tröskelvärden än 5 %, läs mer i vår exkluderingspolicy

   Bolagsstyrning

   Bolagen i fondens genomsnittliga andel av oberoende styrelsemedlemmar.

   48 %

   Fonden

   67 %

   Jämförelse

   Datakälla: MSCI

  • Visar fondens exponering mot klimatrelaterade omställningsrisker och möjligheter.

   Klimatomställningpoäng

   Hur väl bolagen är positionerade att ta sig an utmaningarna som följer av klimatförändringarna.

   Mäter bland annat bolagens koldioxidutsläpp, bolagens utsläppsminskningsmål och progress mot mål.

   6 Jämförelse 7 Fonden

   Datakälla: Sustainability CubeTM score.
   Läs mer

   Klimatriskexponering

   Hur bolagen är exponerade gentemot fysiska och omställningsrelaterade klimatrisker.

   Mäter bolagens sårbarhet bland annat utifrån utsläpp, typen av verksamhet och dess geografiskt läge.

   Låg Hög

   Datakälla: MSCI

   Utsläpp

   Mäter portföljens koldioxidintensitet utifrån förhållandet mellan underliggande bolags utsläpp och intäkter som ett viktat medelvärde - WACI.

   Fonden

   16 Ton CO2e

   M Euro intäkter

   Jämförelse

   74 Ton CO2e

   M Euro intäkter

   Datakälla: MSCI

  Investeringens påverkan

  • Visar fondens exponering mot bolag som bidrar till att lösa globala utmaningar och påverkan på hållbarhetsfaktorer.

   FNs globala mål-poäng

   Hur väl bolagen i fonden bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

   Mäter hur väl bolagens verksamhet, intäkter, produkter och tjänster bidrar till enskilda mål.

   6 Jämförelse 6 Fonden

   Datakälla: Sustainability CubeTM score.
   Läs mer

   Huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhet *

   Redovisar ett urval av fondens faktiska eller potentiella negativa påverkan på hållbarhet mätt genom ett antal kriterier för sociala förhållanden och personalfrågor.

   Fonden Jämförelse

   Normbrott bolag UNGC

   Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av de 10 principerna för FNs Global Compact (UNGC) mätt som allvarlig kontrovers.

   0,0% 0,0%

   Normbrott bolag OECD

   Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av OECDs riktlinjer för multinationella företag mätt som allvarlig kontrovers

   0,0% 0,0%

   Könsfördelning styrelsemedlemmar

   Bolagen i fondens genomsnittliga procentandel kvinnor

   22,9% 35,0%

   Datakälla: MSCI

   * Vid investeringsbeslut i fonderna beaktar fondbolaget utvalda negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Samtliga faktorer beaktas inte i alla produkter och är inte relevanta för alla underliggande investeringar i fonderna. Läs mer i fondbolagets Policy för Due Diligence. De huvudsakliga negativa konsekvenser som beaktats för respek- tive fond och relevanta diskretionära portföljer redovisas i den hållbarhetsrelaterade förköpsinformation och i årsberättelsen

  Fondens hållbarhetssiffror baseras på hela portföljen exklusive derivat. Fondens hållbarhetssiffror jämförs med en portfölj bestående av 100 % Solactive SEK IG Credit.

 • Avkastning

  1 dag
  −0,03 %
  Denna månad
  0,66 %
  I år
  3,04 %
  1 år
  7,46 %
  3 år
  3,28 %
  5 år
  8,34 %

  Risk

  Risk
  2
  Standardavvikelse 1 år
  1,26 %
  Standardavvikelse 3 år
  3,29 %
  Standardavvikelse 5 år
  4,93 %
  Max drawdown
  10,27 %
  Value at risk
  0,94 %

Fondens förvaltare

 • Eric Sunnegårdh

 • Henrik Rosencrantz