Förändring av fondbestämmelserna i Nordic Sustainable Leaders Credit

Den 1 september 2023 kommer Naventi Fonder AB att överta förvaltningen av fondbolaget Navigera AB:s fonder. I samband med det kommer majoriteten av Navigeras fonder att byta namn.

I syfte att harmonisera namnen på samtliga fonder som förvaltas av Naventi, kommer även fondbestämmelserna i Nordic Sustainable Leaders Credit att förändras så att fonden byter namn till Ruth Core Nordic Credit. Förändringarna kommer inte att påverka fondens risknivå, då den eftersträvade risknivån är alltjämt densamma. Vidare är fondens placeringsinriktning och förvaltningsstrategi i övrigt oförändrad.

Förändringarna kommer att träda ikraft den 1 september 2023. Fondfaktablad och informationsbroschyr finns på vår hemsida