Lärdom 1: Hur vi navigerar bland hållbara investeringar med hjälp av Sustainability CubeTM

Att investera hållbart är inte en kortvarig trend. Det är ett åtagande och ansvar som vi alla bär för att skapa en bättre framtid.

Vår fond Ruth Core Global Equities är speciellt framtagen för att inkludera världens mest hållbara bolag. Urvalsprocessen görs av vår rigorösa multidimensionella Sustainability CubeTM.  Alla bolag värderas utifrån industrier och regioner för att säkerställa högsta möjliga riskhantering och optimal exponering i vår portfölj.

Vårt angreppssätt  fokuserar inte endast på hållbarhet. Det innefattar även en avancerad portföljkonstruktion, vilket är oerhört viktigt för att kunna uppnå långsiktig hög avkastning till våra investerare. Detta innebär att vi analyserar aktierna utifrån något som benämns som riskpremier. Riskpremierna är framtagna baserat på deras historiska positiva bidrag till att generera hög avkastning. Utöver detta justeras och balanseras portföljen utifrån en total portföljrisk för att inte riskerna ska bli för koncentrerade inom någon sektor eller industri.

Fonden Ruth Core Global Equities avkastning sedan start.

Fondens avkastning över tid

Hur har då Sustainabilty CubeTM  bidragit över tid? Grafen visar att Sustainability CubeTM inte har haft någon direkt påverkan på avkastningen under dessa år. Om man bryter ned tidsserien kan vi se att den periodvis har bidragit mycket starkt och andra perioder har den varit mindre framgångsrik. Anledningarna till detta är många, men den främsta orsaken är att de senaste 15 månaderna har avkastningen för "Magnificent 7" (Microsoft, Alphabet, Apple, Amazon, Meta Platforms, Tesla och Nvidia) varit oerhört stark.

Hållbarhet och dess utmaningar

Nvidia har varit ett kärninnehav sedan fondens start medan resterande bolag som tillhör "Magnificent 7" inte har mött fondens hållbarhetskrav. Således har fondens undervikt till "Magnificent 7" påverkat avkastningen negativt. 

Trots dessa utmaningar är vi trygga i att detta är rätt sätt att förvalta en portfölj över tid. Då två tredjedelar av fondens historia har präglats av rejäl motvind för investerare som prioriterar hållbarhet har vi lyckats hålla jämna steg med fondens jämförelseindex.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.