Ruth Core Nordic Small Cap - med inriktning mot små och riktigt små noterade bolag i Norden

Ruth Core Nordic Small Cap är en dynamisk och aktivt förvaltad fond med en unik inriktning mot svenska/nordiska små- och mikrobolag som utmärker sig genom sitt starka fokus på hållbarhet i de bolag fonden investerar i.

Det är en spetsig fond som är tillräckligt omfattande för att vara den primära byggstenen för nordiska små- och mikrobolag i din portfölj. 

Grundad på Carnegie Fonders beprövade process och filosofi är Ruth Core Nordic Small Cap skräddarsydd för investerare som söker exponering mot en diversifierad portfölj av ungefär 40 småbolag med god potential, starka balansräkningar och ambitiösa hållbarhetsmål.

Fondens strategi bygger på en grundlig bolagsanalys som prioriterar tre centrala faktorer: kvalitet, värde och hållbarhet. Bas i fonden är stabila kvalitetsbolag kryddat med investeringar i hållbarhetsrelaterad teknik.

Genom att kombinera lång erfarenhet från förvaltningsteamet med en noggrann hållbarhetsanalys identifieras inte bara bolagens risker och möjligheter, utan det säkerställs även att endast bolag som uppfyller höga hållbarhetskrav väljs in i fonden. Fondens hållbara profil stärks genom dess mörkgröna artikel 9-klassificering.

Profil på fonden jämfört med marknad

Med en koncentrerad portfölj som omfattar cirka 40 innehav och med Sverige som bas (minst 75%),  strävar fonden efter att vara den primära byggstenen för små- och mikrobolag i investerares portföljer. En tydlig inriktning på värde, balanserade risker och investeringar i hållbarhetsrelaterad teknik gör att fonden skiljer sig från mängden och erbjuder investerare en unik exponering mot tillväxt och hållbarhet.

Varför Norden?

Regionen är ledande inom hållbarhet.

  • Stark aktiekultur och entreprenörskap för att skapa aktieägarvärde.
  • Stark småbolagskultur och bra historiskt track record.
  • FoU-intensiv region där energibesparing varit en överlevnadsfaktor.
  • Många globala affärsmodeller inom byggnads- och verkstadsindustrin.
  • Bred palett av bolag med hållbara lösningar.
  • Små och mikrobolag erbjuder unik exponering mot hållbar teknologi.
  • Det nordiska inslaget ger möjlighet till unika case som saknas på den svenska börsen.

Bolag som ägs av fonden

Ruth Core Nordic Small Cap positionerar sig som den enda aktivt förvaltade svenska småbolagsfonden som är artikel 9-klassificerad. Nedan följer tre exempel på bolag som ägs i fonden: 

  • Tobii Dynavox som är ett litet bolag men världsledande inom kommunikationshjälpmedel till personer som annars skulle ha stora begränsningar att kommunicera med omvärlden: det handlar om personer med exempelvis autism eller ALS. Bolagets verksamhet drabbades under pandemin såväl av att logopeder inte nådde ut till de med behov, som att man som litet bolag kom långt ner i prioritetskedjan för att få tillgång till kritiska komponenter och tvingades att betala dyrt för dessa. Nu är man igenom den perioden och när vi ser på framtiden så ser den ljus ut. 

  • Elopak, ett fint norskt bolag som är nummer två efter Tetra Laval inom vätskekartong för såväl färska produkter (t. ex. mjölk) som aseptiska kartonger där man har lösningar som ersätter aluminiumbarriären som normalt ingår i aseptisk kartong. Värderingen på Elopak är klart attraktivt givet den stabila verksamhet man får exponering mot. Vi tror att aktiens värdering är låg på grund av att börsvärdet är lågt (ca 7,7 mdr NOK) samtidigt som huvudägaren Ferd kontrollerar 60% av aktierna. Men för Ruth Core Nordic Small Cap som byggs långsiktigt fungerar aktiens likviditet väl.

  • Allmänna Brand, danskt sakförsäkringsbolag som vuxit genom att Allmänna Brand 2021 (slutfördes 2022) förvärvade Codans danska verksamhet vilket lyfte bolaget till nummer två positionen inom dansk sakförsäkring efter Tryg och momentant genomförde en nyemission. Codans danska verksamhet hade drabbats av förluster inom försäkring av havsbaserad vindkraft, men de problemen är numera åtgärdade samtidigt som bolaget realiserar synergier. Sakförsäkring är förhållandevis icke-cykliskt (däremot är naturligtvis t.ex. väderrelaterade kostnader volatila), samt genererar starka kassaflöden vilket gör att de bidrar till en god riskspridning i en aktiefond.

Fondens förvaltare

Ruth Core Nordic Small Cap förvaltas av Anna Strömberg och Mattias Sjödin.

.       

Sammanfattningsvis är Ruth Core Nordic Small Cap en hållbar och aktivt förvaltad fond som integrerar Carnegie Fonders expertis, vilket ger investerare en distinkt och målinriktad möjlighet att delta i tillväxten och hållbarhetsframstegen hos nordiska små- och mikrobolag.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.