"The Magnificent 7" - Är de så magnifika?

Under 2023 uppvisade de så kallade ”Magnificent 7” – Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet, och Meta Platforms – fantastiska resultat och aktiekurserna för de bolagen sköt i höjden. Även om ovan nämnda bolag ingår i många ESG eller hållbarhetsindex och ibland blir omskrivna i medier och analyser som hållbara bolag visar vår analys, Nvidia undantaget, att detta inte är fallet.

Analysen av ”Magnificent 7” bygger på vår hållbarhetskub (Sustainability CubeTM), där ett bolags samlade hållbarhetsvärde är genomlyst i tre dimensioner – hur väl bolaget är positionerat för den nödvändiga klimattransitionen, hur väl bolaget lever upp till FN:s 17 hållbara utvecklingsmål, samt hur väl bolaget lever upp till god ESG. Genomlysning av ett bolag i hållbarhetskuben ger en mångfacetterad och nyanserad bild av hur ett bolag presterar på hållbarhetsområdet.

Genomlysning av dessa bolag i de tre dimensionerna – klimattransition, FN:s 17 hållbara utvecklingsmål, samt miljöpåverkan, social hänsyn och företagsstyrning (ESG) – visar att dessa bolag, igen Nvidia undantaget, typiskt gör det bra i endast en eller två dimensioner, och dåligt i övriga. Vilket är anledningen till att Nvidia är det enda bolaget av dessa sju som har kvalificerat sig att ingå i vår artikel 9-fond Ruth Core Global Equities. * Percentiles within region and sector (GICS1). Red: 0-30, Yellow: 30-50, Green 90-100 Date 2024-03-29, SC v6 3. Data from MSCI, Matter and Qblue Balanced proprietary data.

Ett uppenbart område som bidrar till en svag samlad hållbarhetsutvärdering av bolagen är kopplat till deras bolagspraxis, som undergräver trovärdighet och relevans av skrivna bolagspolicies och tidigare initiativ. Dessa kontroverser handlar ofta om arbetsledning, hantering av personal, eller produkt/arbetsplatssäkerhet, vilket direkt påverkar utvärderingen av flera av FN:s hållbarhetsmål samt social hänsyn i ESG. Vidare är konkurrenshämmande företagsaktiviteter något som är frekvent och vanligt bland dessa globala jättar. Vad avser samstämmighet med SDG för produkter och intäkter klarar sig ”Magnificent 7” relativt väl vilket ger en bild av bristande koppling mellan bolagspraxis på ena sidan och övrig påverkan på SDG på andra sidan.

Slutligen är det viktiga hållbarhetsskillnader mellan de 7 bolagen. Nvidia är bäst i klassen och är det enda bolaget som ligger över den 50:e percentilen i alla kubens dimensioner. Nvidia skiljer sig från de övriga 6 globala jättarna med ett fläckfritt förflutet avseende personalhantering, produkt/arbetsplatssäkerhet, och kontroverser i allmänhet. Tesla presterar väl i klimattransitionsdimensionen och deras produkter är i god samklang med FN:s miljörelaterade utvecklingsmål. Tesla har dock problem inom personal/arbetsrättsliga/arbetsplatssäkerhet genom olika kontroverser vilket är orsaken till att bolaget inte får ett lika högt betyg i hållbarhetskuben. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att "Magnificent 7"-aktierna lyser starkt när det gäller börsvärde och inflytande, men deras dåliga SDG- och ESG-resultat, i kombination med kontroverser, understryker behovet av en mer holistisk syn på företagsansvar och hållbar utveckling.