The Sustainability Cube - Hållbarhet är en multidimensionell problemställning

Vi är övertygade om att värdet på ett företag är mer komplext än att bara fokusera på vinsterna, då det även finns en djupare samhällspåverkan.

Med detta som ledstjärna har vår samarbetspartner Qblue Balanced utvecklat analysramverket Sustainibility CubeTM. Detta ramverk utvärderar företag baserat på hur de bidrar till att skapa ett värde för samhället i ett bredare perspektiv än det rent finansiella. Vi är övertygade om att denna analys ger oss en mycket bättre bild av företagets möjligheter att långsiktigt skapa samhälleligt värde.

Analys av flertalet mätningar som tillhör de tre dimensionerna Klimatomställning, ESG branschledare och FN:s globala hållbarhetsmål leder till ett slutligt Sustainability CubeTM-betyg. Denna struktur ger en omfattande bild av varje bolags hållbarhetsarbete och möjliggör att vi kan ranka bolag både inom och mellan regioner och branscher. 

Genom att analysera bolagens hållbarhetsarbete i tre dimensioner får vi en bättre bild av bolagets möjligheter att över tid skapa ett värde för samhället i stort och därmed även för dess aktieägare.

Vidare är de tre dimensionerna granskade genom de tre deldimensionerna Faktisk, Framsteg och Sentiment.

  • Faktisk: Den faktiska påverkan bolaget har idag. Exempelvis hur mycket koldioxidutsläpp de bidrar till. 
  • Framsteg: Hur väl bolaget är positionerat för framtiden, exempelvis produktinnovation och till hur stor grad de arbetar med att sänka sitt koldioxidutstläpp.
  • Sentiment: Hur bolaget uppfattas av omvärlden.

I korthet fokuserar dimensionen Klimatomställning på hur bolagen jobbar med den nödvändiga strategiska utvecklingen mot en koldioxidfri framtid. Dimensionen ESG Branschledare inkluderar miljö, social hänsyn samt bolagsstyrning. Den sista dimensionen mäter hur bolaget uppfyller FN:s 17 globala hållbarhetsmål

Sammanfattningsvis är Sustainability CubeTM ett avancerat hållbarhetsramverk för att i flera dimensioner kunna genomlysa ett bolags verksamhet och dess innovationer bortom det finansiella. Med detta ramverk har vi möjligheten att säkerställa konkurrenskraft framgent och även få en bättre bild av hur bolaget skapar värde för samhället i stort, även i framtiden.