Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Bolaget uppfyller definitionen av finansmarknadsaktör och har beslutat att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt artikel 4 i Disclosureförordningen. Bolaget har en separat policy för Due Diligence.

Policyer för identifiering och prioritering av huvudsakliga negativa konsekvenser och indikatorer för hållbar utveckling

Bolaget identifierar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i potentiella investeringsobjekt genom att analysera de hållbarhetsindikatorer som kommissionen har beslutat om relaterade till klimat och miljö, sociala och personalrelaterade frågor, mänskliga rättigheter, anti-korruption och anti-mutor. Analysen av de identifierade hållbarhetsindikatorerna ingår som en del i Bolagets övergripande hållbarhetsanalys.

Bolaget kommer att prioritera negativa konsekvenser associerade med utsläpp av växthusgas samt sociala och personalfrågor. Specifikt avses utsläpp av växthusgaser, koldioxidavtryck, växthusgasintensiteten hos investerade bolag samt exponering mot fossila bränslen. Med sociala och personalfrågor prioriterar bolaget andelen investerat kapital involverat i kränkningar av UNGC respektive OECD samt andelen kontroversiella vapen. 

Prioriteringen görs delvis mot bakgrund av tillgången till och kvalitet på data. Under den kontinuerliga screeningen av portföljerna sker en prioritering mot de indikatorer där datatäckningen är god. Denna prioritering kommer utarbetas i takt med att datatäckningen utvecklas.

Ytterligare information finns att tillgå i bolagets Due Diligence-policy.

Policy för Due Diligence

Beskrivning av huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling och åtgärder som vidtagits med avseende på dessa

Bolagen har beslutat att beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i förvaltningen av fonder och har därvid identifierat följande potentiella negativa konsekvenser för hållbarhet.

  • Utsläpp av växthusgaser, negativ påverkan inom områden som präglas av en känslig biologisk mångfald, utsläpp till vatten, utsläpp av farligt avfall
  • Sociala och personalrelaterade såsom löneskillnader beroende av kön och könsdiversifierade styrelser
  • Exponering mot kontroversiella vapen (personminor, klustervapen samt kemiska- och biologiska vapen)
  • Kränkningar av internationella konventioner och standarder för mänskliga rättigheter och bolagsstyrning: FNs Global Compact respektive OECDs riktlinjer för multinationella företag

Bolaget genomför en kvartalsvis screening av alla innehav som respektive fond är exponerad mot. När fonderna investerar i andra fonder har förvaltarna regelbundna dialoger med de fondernas ansvariga fondförvaltare. När fonderna är direktägare av aktier görs även en kvantitativ hållbarhetsranking på det aktiebolag som fonden är exponerad mot. Därtill bedrivs påverkansarbete i relation till fondernas innehav i syfte att minimera innehavens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. I de fall där Bolaget gör bedömningen att innehav med påvisade brister inte kommer att korrigera dessa ska innehavet avyttras med andelsägarnas bästa i åtanke.

Policy för aktieägarengagemang

Bolaget anser att företag som beaktar ägarstyrning, etik, miljömässighet och socialt ansvarstagande i sin verksamhet har bättre förutsättningar för god värdetillväxt. Det ligger därför i andelsägarnas intresse att de företag som fonderna investerar i, hanterar relevanta miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfaktorer och risker på ett adekvat sätt. Bolaget följer de bolag där fonderna är aktieägare och kan vid behov föra dialog med företrädare för bolagen.

Bolagets process för aktieägarengagemang ser olika ut för olika fonder beroende på om de är förvaltade inom Bolaget eller om förvaltningen är delegerad samt om fonden investerar direkt i bolagen eller via andra fonder. Ytterligare information återfinns i Bolagets Policy för Aktieägarengagemang.

Policy för aktieägarengagemang

Uppförandekoder för ansvarsfullt företagande och internationellt erkända standarder

Bolaget har undertecknat och följer det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI). De sex principerna fokuserar bland annat på att integrera hållbarhetsfaktorer i investeringsanalyser och beslutsprocesser, samt att vara en aktiv ägare. De bolag som fonderna investerar i ska även leva upp till de grundläggande principer som finns införlivade i FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption, FN:s vägledande principer om företagande och mänskliga rättigheter Prioritering och riskbaserat förhållningssätt.

Policy för Due Diligence

Policy för integrering av hållbarhetsrisker

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Ruth Asset Management AB lämnar årligen en redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser på bolagsnivå. Första rapporten avser referensperioden 2022.

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer